nr 5 (34)/wrzesień-październik 2004


Rak podstawnokolczystokomórkowy skóry - analiza kliniczna i wyniki leczenia

Słowa kluczowe: rak podstawnokolczystokomórkowy
Wprowadzenie: Rak podstawnokolczystokórkowy skóry (BSC) jest rzadko występującym nowotworem skóry, który histologicznie wykazuje utkanie charakterystyczne dla raka podstawnokomórkowego (BCC) oraz raka kolczystokomórkowego (SCC), prawdopodobnie wynikające z różnicowania pierwszej postaci w drugą. Nowotwór jest bardziej agresywny niż inne postaci raka płaskonabłonkowego skóry i dlatego wymaga radykalniejszego postępowania.
Cel pracy: Analiza wyników leczenia chirurgicznego chorych w Oddziale Dermatochirurgii AM w Gdańsku.
Materiał i metody: W latach 1989-2004 leczono 67 chorych chorych z rozpoznaniem BSC, co stanowiło 3,5% wszystkich operowanych z powodu raka skóry przypadków. W grupie chorych znalazło się 29 kobiet (43%, średnia wieku: 64 lata) i 38 mężczyzn (57%, średnia wieku: 66 lat). W 91% przypadków BSC zlokalizowany był na skórze głowy. Przedoperacyjnie rozpoznano histopatologicznie u 20 chorych BCC, a u jednego Đ SCC. Tych chorych operowano ze standardowym marginesem resekcji. Pozostałych (47 osób) operowano z mikroskopową kontrolą radykalności wycięcia, w tym wszystkich pacjentów, u których rozpoznanie przedoperacyjne było zgodne z ostatecznym. Rekonstrukcja była przeprowadzana jednocześnie z usunięciem nowotworu.
Wyniki: Wznowy miejscowe nowotworu obserwowano u 6 osób (9%). Chorzy ci byli poddani ponownej resekcji z mikroskopową kontrolą wycięcia guza. W dwóch przypadkach obserowano kolejne wznowy poddane radioterapii (terapia skojarzona). U jednego chorego leczenie było nieskuteczne.
Wnioski: Badanie histopatologiczne wycinków raków skóry nie zawsze pozwala na rozpoznanie BSC. Leczenie operacyjne chorych z BSC powinno być bardziej radykalne niż w przypadkach BCC i SCC; preferowane są metody wycięcia z mikroskopową kontrolą radykalności.

Basosquamous carcinoma Đ clinical analysis and results of treatment

Key words: basosquamous skin carcinoma, metatypical carcinoma
Introduction: Basosquamous skin carcinoma (BSC) is a rare cutaneous tumour, that histologically shows features characteristic for basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC), probably caused by differentiation of one tumour type into another. The BSC is more aggressive than BCC and SCC with high incidence of distant metastasis, and that is why it demands more radical treatment.
Aim of the study: Analysis of results based on surgical treatment over patients of Department of Dermatosurgery of Medical University of Gdansk.
Material and methods: Between 1989 and 2004, 67 patients with determined BSC were treated, what made up 3,5% of all cases operated because of skin cancer. In this group there were 29 women (43%) and 38 men (57%). Average age for operated women was 64 for men was 66. In 91% of cases BCS occurred on the head. Preoperative histopathologically there were determined 20 patients with BCC and one with SCC. These patients were operated with a standard margin of resection. The rest 47 was operated with use of microscopic control of resection, in all cases preoperative diagnosis was consistent with the final one. Reconstruction was made along with tumour excision.
Results: Local recurrences of tumour were observed in 6 cases (9%). These patients were exposed to repeated resection with use of microscopic control of excision. In 2 cases there were observed next recurrences. Which were treated with combined surgical and radiotherapeutic methods. In one case the treatment wasn't successful.
Conclusions: Histopathological examination of cancer segments doesn’t allow determining BSC in all cases. Surgical treatment of patients with BSC should be more radical than in cases with BCC and SCC. There are preferred excision methods with use of microscopic control.